Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

Dokumenty korporacyjne Spółki

Opis działalności

Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów

49, 41, z, transport drogowy towarów

Opis rynku na którym działa emitent

wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
działalność usługowa związana z przeprowadzkami ,
realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Kapitał spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.049.962,70 zł (cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na akcje:

10.800.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
2.280.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
5.967.627 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda
14.000.000 (czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziewięć groszy) każda.